Hoogbegaafd
Dyslectici
Dit Moet u Weten

In ontwikkeling   

Je leid het meest van het gene dat je vreest. 

Zij die het kunnen, doen het; zij die het niet kunnen onderwijzen."

Achter af is iedereen een helder zinde.

Al doende wordt men wijs, maar wijs niet al doende.-De stof is niet belangrijk,maar wat je maakt van de stof.

In de hulp verlening geld: geef de man een vis, en hij heeft een dag te eten, leer hem vissen en hij heeft elke dag te eten.

Do not go where the path may lead, Go instead where there is no path and leave a trail.

" If a man knows more than others, he becomes lonely." Jung, 1989 

Wie niet kan zien dat er in de natuurwetten een intelligentie werkzaam is, is misschien wel intelectueel maar niet intelligent. 

Verander, wat je niet aanvaarden kan.
Maar aanvaard wat je niet veranderen kan!

Zo als een crisis kan leiden tot een kans.

Wie steeds blijft doen wat hij deed, zal steeds krijgen wat hij kreeg!
Of nog één (Einstein) : het is een signaal van geestelijke onevenwichtigheid wanneer eenzelfde experiment telkens opnieuw wordt overgedaan
in de hoop een verschillend resultaat wordt bekomen?

Er is momenteel geen politieke partij die de problemen voldoende en doelmatig aanpakt (was het maar zo makkelijk),
feitelijk hebben ze dit nooit gedaan ze zitten er voor hun eigen ego en niet voor de burger.

Het initiatief ligt bij de burger zelf, we moeten niets verwachten van de politiek.
Verbeter de wereld en begin bij je zelf, vertel je mening tegen iedereen die het wil horen en en geef het goede voorbeeld, zo kunnen we misschien het tij keren.
Vertrouw geen bank, advocaat of adviseur ik zelf vertrouw zelfs artsen niet meer. Zeker als je weet hoe vaak zij fouten maken, een dokter, advocaat moet je zijn
en niet worden. Iedereen wil alleen maar veel geld verdienen. Moreel en moraal daar wordt niet eens meer aan gedacht, voorbeeld :
mijn zus haar vriendje die advocaat is voor echtscheidingen, heeft een zeer groot huis en een Ferrari voor de deur ,ten koste van van de echtparen die willen
scheiden zet hij zijn klanten tegen elkaar op, hier wordt er maar 1 blij van..... de advocaat. 

Dus zelf weer na gaan denken en er aan gaan werken. We hebben lang genoeg zitten slapen en geprofiteerd van alle luxe.

Oplossing voor de crisis 

Het verhaal speelt zich af in een heel klein dorpje dat van toerisme leeft.
Door de economische crisis zijn er echter geen toeristen meer.Iedereen leent bij iedereen om te overleven.
Maanden gaan voorbij, ellende troef…komt er eindelijk een toerist aan die een kamer boekt.
Hij betaalt met een briefje van 100 $.De toerist is nauwelijks op zijn kamer dat de hoteluitbater het briefje van 100 $ naar de
beenhouwer brengt aan wie hij exact 100 $ verschuldigd is.De beenhouwer brengt het briefje dadelijk naar de landbouwer die
hem het vlees levert.De landbouwer brengt op zijn beurt het briefje naar de dame van lichte zeden aan wie hij enkele
‘beurten’ verschuldigd is, en de hoer brengt onmiddellijk het briefje naar de hotelbaas die ze niet meer  betaalde als ze een
kamer per uur nam.Als ze het briefje op de toog van de receptie legt komt de toerist naar beneden met de melding dat de
kamer hem niet aanstaat, dat hij geen ander wilt, neemt het bankbriefje en verdwijnt.
Niets werd uitgegeven, noch verdiend, maar niemand in het dorp heeft nog schulden.
Wordt de huidige economische crisis niet best zo opgelost???

 

 

Tot mijn verbazing blijkt er in Nederland een clubje te zijn van heel intelligente mensen, met heel domme ideeën.
Mensen die keihard beweren dat er geen vervuiling meer bestaat, mensen die beweren dat er geen energie tekort ontstaat.
Het komt allemaal goed, vertrouw op de wetenschap. Ze zijn wetenschappers en hoewel ze zelf meestal al op leeftijd zijn,
gaat de wetenschap het in de toekomst wel goed laten komen. Ze geloven in nucleaire energie en negeren simpelweg het feit
dat uranium ook maar beperkt op de wereld aanwezig is.Ondertussen krijgt vooral windenergie de wind van voren,
want volgens dit clubje is Denemarken totaal verkeerd bezig en moeten ze in Denemarken soms energie gratis weggeven
omdat ze windenergie hebben op momenten dat het 'over' is.Wat die intelligente wetenschappers niet begrijpen is dat niet het
probleem windenergie is, maar dat het probleem is dat de regeringen in West Europa nog altijd toestaan dat kolencentrales
constant energie mogen leveren en dat windenergie alleen de kans krijgt als de kolencentrales het niet aankunnen.
Het probleem is dus dat de energie reuzen nog altijd afdwingen dat we ouderwets blijven werken met hun fossiele energie als
basis van alle energie. Vernieuwingen in het hoogspanningsnetwerk blijven uit omdat de energiereuzen dat simpelweg
tegenwerken.Die ongehoord domme intelligente wetenschappers kunnen niet eens een simpel probleem op een juiste manier
analyseren. Moeten die de wereld redden met hun zeer ingewikkelde en ongetwijfeld vanuit grote bedrijven gerunde
oplossingen? De meeste van die grappenmakers werken momenteel voor grote bedrijven of voor de overheid.
Diens brood men eet, diens woord men spreekt. Geloof daarom niet iedereen zomaar omdat er een titel voor de naam staat.
Ook heel intelligente mensen kunnen heel domme dingen zeggen en schrijven. En ja, dat geldt ook voor mijn persoon,
al heb ik geen wetenschappelijke titel. Ik ben slechts 'Lord' en dat is een gekochte titel.
Bij sommige wetenschappers vraag je je af of hun titel ook niet simpelweg 'gekocht' is.

 

Hoeveel ambtenaren kent Nederland?

We zouden er een weddenschap op moeten doen, maar dat doen we niet... Hoeveel denkt u?300.000? of een half miljoen?
Of misschien wel 1 miljoen?Het antwoord is dat er maar liefst 1 miljoen mensen in overheidsdienst zijn in Nederland.
Je vraagt je af, waar zitten dan de mensen die uiteindelijk iets toevoegen in Nederland? want hoewel ambtenaren nuttig werk
kunnen doen, voegen ze geen echte waarde toe zoals een industrie medewerker of een boer dat doet.
De overheid schept wel heel veel banen, en dat schept op zich schept welvaart, maar die banen moeten wel betaald worden
door bedrijven en belastingbetalers. Daarnaast kennen we ook nog her en der een uitkeringstrekker en uiteraard is er her en
der ook al menigeen ziek gestopt met werken. Voegen we daarbij de mensen toe die vroeg zijn gestopt met werken en
eventueel nog de mensen die wel door wilden werken, maar het niet mochten...Kortom als we alles bij elkaar optellen,
dan zien we dat de helft van de beroepsbevolking bij de staat werkt, vroeg gepensioneerd, ziek of werkloos is.In feite mag
het een wonder heten dat heel de economie nog draait zoals ze draait. Dat danken we aan de gasvoorraad, zolang dat duurt
en we danken het aan geldschepping.De door mij zo verfoeide geldschepping is dus nog altijd heel vriendelijk voor ons.
Dat maakt het zo lastig om 'tegen' fiat geld te zijn. Zolang het ponzi systeem dat het feitelijk is nog lekker loopt, is iedereen
tevreden. Als het eenmaal in elkaar klapt, dan komt ineens de enorme waanzin boven water van een samenleving waarin
de helft van de beroepsbevolking op de één of andere manier uiteindelijk van de staat of van uitkeringen leeft.

KRITIEK 

 

Oorzaak van kritiek van anderen op jou

Als ze erover vallen dat jij anders gekleed bent dan hun smaak, dan willen ze macht over je uitoefenen, ze willen je pesten of de grond in boren
en ze hebben succes als je dat jezelf ook laat doen.

Een van de oorzaken van kritiek op jou is: de ander heeft macht over jou en wil dat laten gelden. Mensen die macht over jou willen hebben of je
willen pesten zijn ziek. De oorzaak van alle ellende ligt bij hen en jij versterkt dat door ze hun gang te laten gaan.

Een andere oorzaak van kritiek op jou is: je doet of ècht iets verkeerd, je hebt iets niet gedaan of gezegd wat je wel had moeten doen.
Dat soort kritiek is natuurlijk uitermate gezonde en daar zou je hartstikke blij mee en er dankbaar voor moeten zijn, ook al voel je je nog zo rot.

 

Hoe ermee omgaan?

Het is noodzakelijk te beseffen dat;

je kunt in wezen alleen maar beslissen en kiezen vanuit jezelf.

Je kunt niet kiezen als christen, als moeder, als werknemer, als brandweerman. Dat zijn keuzes vanuit je kuddes, je banden en verslavingen,
je functies en niet vanuit jezelf met jouw mogelijkheden en onmogelijkheden. Elke andere keuze is je aangeleerd, ingetraind.
Die zitten jou namens de cultuur van je volk of je groep, namens de religie of wat dan ook, namens je situatie en jouw plaats erin ingetraind vanaf
de conceptie.

Als je dit begint te beseffen, ga je bijvoorbeeld kritiek zeer waarderen en ook nare gebeurtenissen en mensen die jou rotgevoelens bezorgen.
Want al die dingen betekenen gezondheid, geluk, groei voor jou. Ik weet hoe het is om bang te zijn voor kritiek.
En als ik heb kunnen leren kritiek te verdragen, te leren gebruiken, kan iedereen dat. Je kunt leren met kritiek om te gaan en er van alles voor
jezelf uit te halen. Goede kritiek voelt, ondanks je rotgevoelens toch goed aan en je krijgt er energie uit. Je gaat de waarde ervaren en dankbaar zijn
voor kritiek.

 

 

 De psychoanalyse van Sigmund Freud

Grondlegger van de dieptepsychologie is de Weense arts en psychiater Sigmund Freud (1856-1939).
Het uitgangspunt van de dieptepsychologie is dat de menselijke geest te vergelijken is met een ijsberg: 1/10 deel ligt boven water
(is bewust), en 9/10 deel ligt onder water, is onbewust. Freud en zijn navolgers stellen dat het overgrote deel van wat zich in de
mens afspeelt onbewust is. We zijn ons er niet van bewust wat de eigenlijke drijfveren zijn van ons gedrag, waarom we ons
gedragen zoals we ons gedragen. Bij de meeste mensen lijkt dat niet  tot onoverkomelijke problemen te leiden.
Er zijn echter mensen die 'geestesziek' zijn. Zij kunnen geholpen worden door zich te uiten,  liggend op de divan,
terwijl de arts/therapeut bij het hoofd zit en allerlei suggesties geeft. De therapeut wil hiermee het uiten van de emoties
stimuleren, zodat de onbewuste inhouden naar buiten komen en inzicht ontstaat in onze onbewuste drijfveren. 

De techniek die Freud aanvankelijk gebruikte was de hypnose; later werd dit de Freie Aussage: als je vrijuit
zegt wat er in je opkomt komen de verdrongen driften, wensen en fantasieën vanzelf uit het onbewuste te voor
schijn. Ook in dromen komt ons onbewuste tot uiting. Freud meende dat het onbewuste vooral seksueel geladen
was; latere dieptepsychologen, o.a. Adler en Jung, zagen in dat het onbewuste veel breder is. Tegenwoordig wordt
ook wel gezegd dat het in wezen instinctieve energie betreft. Die driften, die verlangens, die instinctieve energieën
zoeken lustbevrediging. Zoals wanneer je trek hebt en je in een etalage  heerlijke gebakjes ziet liggen: het water
loopt je in de mond. Maar die ruit zit er voor, je kunt er niet bij. Dat is dan een frustratie,  een belemmering die je
tegenhoudt waardoor je je hongerdrift niet kunt bevredigen. Freud zegt dat de kunst van het menszijn is om zijn driften enerzijds
niet te onderdrukken, maar anderzijds ook om ze niet vrijuit uit te leven. In het laatste geval zouden de mensen worden als wilde
dieren. Wat dan? Het gaat er om onze driften te kanaliseren, d.w.z.: ze 'netjes' te uiten, beschaafd, sociaal acceptabel.
Freud noemt dat sublimatie: het omzetten van de libido (de seksuele driftenergie) in hogere geestelijke energie.

Hoe ziet nu het mensbeeld van de dieptepsychologie er uit? De menselijke psyche (geest) bestaat volgens Freud uit drie gebieden:

a. het Es, d.w.z. het onbewuste; het Es is het lustprincipe: wil alleen maar van alles heel graag, en is onbevredigbaar.
Als je het ene hebt wil het Es alweer het volgende.

b. het Über-ich (dit is het geweten, de waarden en normen, wat wel en niet mag); dit nemen we in eerste instantie over van onze
ouders: we identificeren ons met hun waarden een normen;

c. het Ich, d.w.z. ons ik, dat de beslissingen neemt; het Ich bemiddelt tussen wat het Es graag wil, en wat het Über-ich toelaat.

Het Es kan ons aanzetten tot lustbevrediging. Het Über-ich je zal herinneren aan je morele
principes, zal je zeggen: “Dat kun je niet maken”. Je moet dan een afweging maken.
Het Ich weegt de voor- en nadelen af, maakt de balans op, maakt een kosten – baten analyse.
Wat geeft de doorslag: de lustbevrediging op korte termijn of de morele principes.

Zo is volgens Freud het hele leven een schipperen tussen het Es en het Über-ich. 
Van belang is om de driften (het Es) niet te onderdrukken maar zodanig te kanaliseren dat ons
gedrag acceptabel is voor de sociale omgeving en onszelf.

Freud onderscheidt de volgende fasen in de ontwikkeling van seksuele driftenergie:

a. orale fase (0 tot anderhalf jaar); het kind is aangewezen op zuigen, borstvoeding; ook steekt
het allerlei voorwerpen in de mond; de mond is het lustorgaan, vandaar orale fase;

b. anale fase (anderhalf tot 3 jaar); dat is de fase van het zindelijk worden; het kind smeert alles
graag onder de poep als het de kans krijgt; de anus is het lustorgaan;

c. fallische fase (3 tot 5 jaar); de fallus (geslachtsorgaan; fallus is penis) is het lustorgaan; het kind
speelt graag met de geslachtsorganen;

d. oedipale fase (5 tot 7 jaar); in deze fase vindt gaat de jongen zich richten op de moeder, en het meisje op de vader; de ouder van
dezelfde sekse is de concurrent, daarmee is er een haat-liefdeverhouding. Om dit op te lossen identificeert het kind zich met de
ouder van dezelfde sekse, d.w.z.: de jongen wil net zo zijn als zijn vader, dan kan hij ook zijn moeder krijgen als liefdesobject.
Het meisje wil net zo zijn als de moeder, dan kan zij ook de vader krijgen als liefdesobject. De vader en de moeder moeten dat
proces wel toestaan, zij moeten wel accepteren dat het kind van dezelfde sekse ook een band wil met de ouder van de andere sekse.
Als de moeder niet wil dat de dochter een relatie met de vader aangaat kan dat inhouden dat die dochter een belemmering
ondervindt in het aangaan van een relatie met haar vader en met het aangaan van intieme relaties met jongens/mannen.
Ditzelfde geldt wanneer de vader belemmert dat zijn zoon een relatie aangaat met de moeder: de zoon kan dan moeilijkheden
ondervinden in het aangaan van relaties met meisjes /vrouwen.

e. latentiefase (7 tot 12 jaar); in deze fase komt de seksualiteit tot rust, en kunnen er 'correcties' plaatsvinden van wat niet goed ging;

f. genitale fase (12 tot 18 jaar); de ontluiking van de volwassen seksualiteit; wat in vorige fasen niet goed is gegaan werkt door
tot in de volwassenheid.

In de opvoeding gaat het er om kinderen zo ongestoord mogelijk de ontwikkelingsfasen te laten doorlopen.
D.w.z.: enerzijds niet helemaal vrij laten (dan leren ze geen grenzen kennen en hun driften niet 'omvormen' tot acceptabel gedrag),
en ze anderzijds ook niet te onderdrukken. Te vrij laten heeft tot gevolg een bepaalde kwetsbaarheid: kinderen leren dan niet om
vroeg met weerstanden en frustraties om te gaan; later moeten ze dat dan alsnog leren, en dat is veel moeilijker omdat er een al een
gewenning is aan 'alles mag'.

Als er pas later grenzen worden gesteld lijken de op zich redelijke grenzen een bedreiging van de 'alles-mocht-toch' gewoonte.
Onderdrukking daarentegen leidt tot verdringing, en verdringing betekent dat de naar het onbewuste energie verdrongen energie
er nog steeds is, maar dan onbewust; m.a.w.: het beïnvloedt ons onbewust, we hebben er geen greep meer op. Opvoed'kunst' is dus:
het Es van het kind zodanig begeleiden dat het zich kan en mag uiten, echter dit wel kanaliseren, opdat het kind grenzen aan
zichzelf leert stellen. Vanuit dat grenzen stellen ontwikkelt zich op ongeveer 6-jarige leeftijd het Über-ich, nl. het geweten.
Belangrijk is dat ouders niet de moeilijkheden bij kinderen weg halen door zelf alles op te lossen: kinderen moeten hun eigen
systeem ontwikkelen van omgaan met hun driften en geweten. Steun bieden en kanaliseren is belangrijk, maar kinderen moeten
toch door het leven heen dit ervaren. Als kinderen te beschermd worden opgevoed worden ze niet 'gehard' genoeg, en blijft er
een kwetsbaarheid in de strijd tussen de eisen van de binnenwereld (de strijd tussen Es en Über-ich) en de eisen van de
buitenwereld (handhaving in de struggle for life: weerbaarheid in de contacten met leeftijdgenoten, vrienden en vriendinnen,
de eisen van school en maatschappij, enz.). Je moet door de pijn van het leven heen, ook al als kind. Zij het dat de opvoeder wel
voor een warme voedingsbodem als basis voor deze strijd dient te zorgen, op grond waarvan die 'harding' kan plaatsvinden.

Dromen

Volgens Freud komt het onbewuste in onze dromen tot uiting, niet rechtstreeks,
maar in een vermomde (symbolische) vorm. Al dromend verwerken we de dagelijkse
gebeurtenissen. Je zou kunnen zeggen: dromen is goed voor onze psychische hygiëne.
Freud gaat er van uit dat onze dromen uiteindelijk altijd over onze onbewuste sexuele driften gaan.
Onze onbewuste verlangens kunnen in directe beelden voorkomen, zoals op bijgaande afbeelding.
Maar deze wensen en verlangens kunnen ook versluierd in onze dromen aanwezig zijn.
Voorwerpen die in onze dromen voorkomen hebben volgens Freud een symbolische betekenis,
het zijn symbolen van seksueel geladen inhouden. Als bijvoorbeeld in een droom een kerktoren voorkomt kan dat duiden op
het mannelijk geslachtsorgaan. Een grot zou duiden op het vrouwelijk geslachtsorgaan. De kunst om de betekenis van dromen te
ontsluieren noemt Freud de kunst van de Traumdeutung, de droomduiding.

Jung heeft het gebied van het dromen en het onbewuste verder uitgewerkt en verbreed door het begrip ‘collectief onbewuste’ te
introduceren.

ARCHETYPEN
De Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung

 

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) gaat er, net als Freud, van uit dat de menselijke psyche bestaat uit een bewuste en
een onbewuste. Nieuw is dat Jung in het onbewuste een onderscheid maakt tussen het persoonlijk en het
collectief onbewuste. Hoewel Jung in zekere zin in het voetspoor van Freud verder gaat, heeft hij toch een geheel
eigen bijdrage aan de dieptepsychologie geleverd. "Freud en Jung hadden veel bewondering voor elkaar zeker
in het begin van hun vriendschap. Maar Jung had in principe zijn naam internationaal reeds gevestigd door het
publiceren over de Associatiemethode. Dat Freud hem als zijn kroonprins ging beschouwen, vond hij eerder
benauwend dan aangenaam. Over de libido hadden ze een geheel andere mening.
De beperkende en uitsluitende definitie van de libido die Freud haast dogmatisch hanteerde kon Jung met hem
vanaf het begin niet delen. De breuk was dan vroeg of laat ook te verwachten (1913)."
(Dit citaat is van Ton Schoenmakers en staat op het forum van deze site)

Het persoonlijk onbewuste betreft onbewuste inhouden van wat je persoonlijk hebt meegemaakt, je persoonlijke levensgeschiedenis.
Bijv.: vergeten levenssituaties, verdrongen herinneringen. Het is als het ware een groot persoonlijk archief dat in het
onbewuste is opgeslagen, en dat (ten dele) weer bewust kan worden als je het je weer wilt herinneren.

Het collectieve onbewuste bestaat volgens Jung uit beelden die we geërfd hebben van onze voorouders.
Net zoals we fysiek zijn opgenomen in het evolutieproces (de mens als 'vervolg' op de diersoorten), zo evolueert ook de 'soort'
mens verder, en dragen we via onze genen de ervaringen van ons voorgeslacht over aan de volgende generatie.
Op die manier zouden we dus niet alleen fysieke kenmerken (haarkleur) en karakterkenmerken (driftig of rustig persoon) erven,
maar ook de overlevingsmechanismen van onze voorouders. Via onze genen worden de overlevingsmechanismen doorgegeven
die onze voorouders geholpen hebben om zich staande te houden in het leven; we erven de mechanismen die dienden om te
overleven in de struggle for life, en die leidden tot de survival of the fittest. M.a.w.: we erven gedragsmogelijkheden die onze
voorouders in staat stelden om succesvol te overleven. Die mechanismen zitten dus al als mogelijkheden in onze genen op het
moment dat we geboren worden. Waar bestaan die overgeërfde gedragsmogelijkheden dan uit? Het zijn krachtige beelden die
zich in ons collectieve onbewuste bevinden. Collectief, d.w.z. dat dit geen individuele mogelijkheden zijn, maar dat dit
mogelijkheden, krachten zijn die we als menselijke soort in ons dragen. De inhouden van het collectieve onbewuste worden door
Jung 'archetypen' genoemd.

Archetypen betreffen bepaalde overgeërfde manieren van reageren, die de mensheid sedert de oertijd heeft opgebouwd in situaties
van angst, gevaar, strijd, de verhouding der geslachten, de houding ten opzichte van geboorte en dood.
Het is een oer-oud weten omtrent de diepste relaties tussen God, de mens, het leven en de kosmos.

"Archetypen zijn krachtcentra met een autonome dynamiek die in elk mens zich individueel constelleren qua werkzaamheid.
Archetypen zelf zijn per definitie onkenbaar. Alleen indirect via archetypische beelden (via dromen, visioenen en dergelijke)
kunnen we de werking, de lading en de gerichtheid van de archetypen in de energetische huishouding van onze psyche traceren
en proberen te verklaren." (Aldus Ton Schoenmakers het op het forum van deze site). Zo gezien is er dus een verschil in betekenis
tussen archetypen en archetypische beelden. Archetypen zijn gedragsmogelijkheden, een aanleg om op een bepaalde manier te
reageren op de omstandigheden die we in het leven tegenkomen. Ze vormen de bodem van ons collectieve onbewuste, en worden
in de verschillende culturen symbolisch uitgedrukt in godsdiensten, volksverhalen, mythen, sprookjes. Je zou dus kunnen zeggen:
religie is een symbolische uitdrukkingsvorm van archetypen. Er zijn archetypen met positieve krachten en met negatief lijkende
krachten. Echter: archetypen zijn gedrags mogelijkheden, en zijn niet in zichzelf goed of fout.

Welke archetypische beelden zijn er zoal? Talloze; voorbeelden zijn:

a.      Mannelijke archetypen; de oude wijze man (de paus, Sinterklaas); de jonge prins (die bijv. in de bekende sprookjes de prinses
wakker kust); de magiër (ook bij de Smurfen aanwezig!); de medicijnman; de vader; de tiran; de god van de donder
(Donar, Wodan bij de Germanen), van de wraak; De Drieëenheid in de Christelijke godsdienst: God de Vader (archetype van
de strenge, almachtige vader); God de Zoon (archetype van de Verzoener, de Verlosser); God de Heilige Geest
(de verlichte geest van de magiër); de vele goden in het hindoeisme, zoals Brahma, Shiva, Vishnu.
.     

b. vrouwelijke archetypen: de maagd, de moeder; de heilige, toegewijde, verzorgende
moeder (bijv.: Maria; moeder Theresa); de heks (de levensbedreigende moeder).
Deze archetypen worden vertegenwoordigd door o.a. Isis, Astarte, de maagd Maria,
de heilige Sofia; de non; de vrouwelijke paus; de hemelse moeder; de Hogepriesteres.
In het Christendom is er geen 'Moeder-God'; Maria, de moeder van Jezus komt er het
dichtst bij. Andere culturen kennen wel godinnen, bijv.: vruchtbaarheidsgodinnen;
Sophia en Pallas Athene zijn wijsheidsgodinnen; in het hindoeisme zijn godinnen als
Devi, Parvati, Sarasvati, Durga prachtige voorbeelden van vrouwelijke archetypen.

Deze archetypen vertegenwoordigen het ontvankelijke principe, de vrouwelijke intuïtie,
het vrouwelijk mysterie. In archetypische zin vertegenwoordigen zij de ontwikkeling van
de anima. De anima verbindt het bewuste met het onbewuste.

c. kind-archetypen: het goddelijk kind (in haast alle godsdiensten terug te vinden), het kwetsbare kind, het speelse kind, het
magische kind, de zoon, de dochter.

d. dier-archetpyen: de slang is het archetypische symbool voor duistere machten; de leeuw is het symbool van kracht; de wolf is
het symbool voor het meedogenloze, hongerige, nietsontziende roofdier; Ganesha is een hindoe-god met kenmerken van een
olifant; de draak is het symbool van de hartstochten en emoties. Hiernaast is een ikoon afgebeeld, zelf gekocht in Kiev (Ukraïne),
waarop het verhaal van Sint Joris en de draak is geschilderd. Sint Joris, hoog te paard gezeten, doodt de draak van de passies waar
we door bezeten kunnen worden. De held realiseert zich het bestaan van zijn schaduw (namelijk zijn passies die hem tot zonde
kunnen verleiden) en probeert deze te overwinnen. Het ego moet zich eerst van de schaduw meester maken en deze assimileren,
zodat onze onbewuste motieven bewust worden. Dan pas zijn we in staat te leren om meester te worden van onszelf, zodat de
harstochten van het ego ons niet meer beheersen. Een vrouw kijkt toe; pas wanneer de passies van het ego overwonnen zijn is er
ruimte voor echte liefde, zo lijkt de ikoon te zeggen.

De gedachte van Jung is dat al deze symbolen en beelden niet los van mensen ergens in boeken, sprookjes, verhalen, of ergens ver
weg in een hemel bestaan, maar dat ze door overerving collectief in ons onbewuste aanwezig zijn. Het zijn eigenschappen van
mensen, gedragsmogelijkheden die we kunnen ontwikkelen. Zo hebben we allemaal ‘de oude wijze’ in ons, evenals het onschuldige
kind. Maar ook de heks. De archetypen in ons collectief onbewuste helpen ons de situaties waar we voor staan het hoofd te bieden.
Zo beschikken we over een breed scala aan gedragsmogelijkheden. Het is van belang er gepast gebruik van te maken.
Soms wordt tegen iemand gezegd: 'Maak de bitch in je los!' Dat kan gezegd worden als je altijd aardig wilt zijn en wat je echt wilt
zeggen onderdrukt. Het heksenarchetype kan ons dan helpen bevrijden van dat altijd-aardig-moeten-zijn-gedrag door ook je
boosheid toe te laten en te uiten. Niet om altijd een echte heks te zijn, maar om, als je boos bent, dat ook eerlijk naar buiten toe
te uiten. Als je dat niet doet krop je je boosheid op en komt dat altijd op een andere manier naar buiten.
Dus: de heks is een archetype, dat we hebben meegekregen via de erfelijke overdracht; het is een gedragsmogelijkheid,
die voor ieder mens van belang is, en die we kunnen integreren in ons mens-zijn. In de Tarot-kaarten zijn de kaarten van de Grote Arcana 
voorbeelden van archetypische beelden.

In het volgende boek is meer over archetypen lezen: Carl Gustav Jung: De mens en zijn symbolen. 

Als je slim wilt worden moet je naar school gaan zal menig mens zeggen.

Tja daar ben ik het deels mee eens. Het is belangrijk om te weten hoe je goed kan rekenen, schrijven (iets waar ik geen ster in ben), luisteren,
talen leren, aardrijkskunde en nog meer ‘belangrijke’ vakken. Op de middelbare school word al van je verwacht wat je de rest van leven wilt gaan
doen door een simpele IQ toets en een interesse toets. Aan de hand daarvan word je dan naar het MBO of HBO gestuurd. Mocht je IQ zo hoog zijn dan
word je naar de universiteit gestuurd.

Wat ze je daar leren zijn dus beroeps vakken hoe je succesvol kan worden voor iemand anders. Kortom je leert iemand anders zijn droom te realiseren.

Kijk wat ik bedoel is dat het schoolsysteem niet slecht is, maar het programmeert ons om ‘beperkt’ te denken. Het stimuleert alleen onze linkerkant
van onze hersenen en dat is analytisch denken of ook wel het ontwikkelen van het IQ genoemd. Absoluut belangrijk, maar er is nog veel meer!!

Grootheden zijn alleen groot geworden omdat zij de rechterkant van hun hersenen gebruikte. De rechterkant van jouw hersenen staan voor het
visualiseren van ideeën en visies. En ontwikkeld de rechterkant van de hersenen het EQ, oftewel Emotionele Intelligentie.
En dit laatste slaat ons schoolsysteem over.

Wat zij ook overslaan is financiële ontwikkeling, hoe wij geld voor ons kunnen laten werken en hoe je een systeem voor je kan laten werken en hoe je
de belastingregels voor je kan laten werken. Op school is het ieder voor zich, mocht jij afkijken met het maken van een toets?

Dit zelfde geld ook in het bedrijfsleven, als je hoger op wilt moet je je ellebogen gebruiken en vooral veel slijmen bij de baas.
Ik vind het een afschuwelijk systeem…

Mensen denken na hun opleiding helemaal klaar te zijn met studeren. Wellicht pakken ze her en der nog wat cursussen om hogerop te komen in het
bedrijf waar ze werken. En ‘hopen’ dan op een salaris verhoging van een paar honderd euro netto. Zijn wij zo druk bezig om gelukkig te worden dat
we vergeten om gelukkig te zijn.

Als wij dan thuis komen van ons werk proberen wij onze sleur te vergeten door op de bank te ploffen met een pot bier of een wijntje en naar de tv te
staren. Heerlijk toch die soap series, jank programma’s als Holland next top model en wat heb je tegenwoordig allemaal?

Is dit nou pure leed vermaak of is het “mindcontroll”? zodat wij niet gaan nadenken over ons eigen leven?

Het eerste wat wij de volgende dag doen is de krant openslaan of er nog nieuws is. Komen wij weer met de conclusie dat er alleen maar slecht nieuws is.
Is dit ook een soort van leedvermaak voor ons? Weet je de media is er voor bedoeld om de mensen in angsten te laten leven zodat
wij afhankelijk blijven van andere.

Weet je wat een aanhanger van Hitler zei in de 2e wereldoorlog?

Het is goed dat de mens niet zelf nadenkt”

Om eerlijk te zijn sinds oktober 2009 heb ik besloten om niet meer naar de tv te kijken, maar om mijzelf te verdiepen in uiteenlopende
onderwerpen als financiële educatie van grote kapitalisten, wetenschap en psychologie. Waarom? Ik stelde mijzelf vele vragen af…

Even terug komend op het WK van een tijd geleden..

Het zal echt fantastisch zijn als Nederland deze had gewonnen, wat een feest zou het geweest zijn…

Naast al het geluk wat wij zouden gaan meemaken als Nederland won heeft het WK ook voor een boost gezorgd voor de economie. Echt fantastisch!!!

Als wij om de 2 maanden een WK zullen hebben zijn wij elke dag gelukkig en komt de economische crisis wel tot een einde!!

Niet echt realistisch toch?

Dus eigenlijk is het WK een impuls van geluk en economie voor korte duur. Een waar genot voor 90% van de bevolking.

Want als Nederland wint zullen wij misschien 1 of 2 weken zegevieren, maar daarna gaat ons ‘gewone’ leventje weer verder.
En dus ook de staatsschulden….

Blijven de mensen in Zuid Afrika naar een leeg stadium kijken die ongetwijfeld miljoenen heeft gekost. Ook de mensen die een paar blokken
verderop nog in sloppenwijken wonen. Ook zei hebben ongetwijfeld een pracht tijd gehad achter de tv in een plaatselijke bar.

Begrijp mij niet verkeerd, het is absoluut belangrijk om vandaag gelukkig te zijn en te genieten van elk moment, maar als wij die willen blijven
houden moeten wij ook over onze toekomst gaan nadenken!!

Als wij al het geld wat is uitgegeven aan het WK nou in onze zak hadden gehouden om te investeren in de toekomst zoals in kennis, ontwikkeling en
educatie in Afrika en overige ontwikkelingslanden zou dat dan niet beter zijn geweest voor op de lange termijn?

Even ter duidelijkheid, de kans is zeer groot dat Europa nog weleens afhankelijk kan worden van deze landen in de toekomst.

Conclusie hoe je dus slimmer kan worden, want kennis is het nieuwe geld!

 • Gooi je tv de deur uit! Of sluit deze aan op je pc voor het bekijken van documentaires over de economie en financiële educatie. Youtube staat er
  vol mee!

 • Zeg je abonnement op van je krant!

 • Stel jezelf ontzettend veel vragen af!

 • Gun jezelf de tijd om ‘anders’ te gaan denken dan iedereen.

 • Denk Groot!

 • Denk ‘out of the box’. Je lost een probleem niet op met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

 • Denk na over jouw toekomst en je medemens!

 • Denk in vrijheid, verlang vrijheid!

 • Elke keer als je iets nieuws leert, vraag jezelf dan af wat je van die lessen nog meer van kan leren.

 • Vraag jezelf af waarom je hier bent, wat is jouw missie hier op aarde? Besta je gewoon maar of heb je een reden om te leven?

 • Sta op met de vraag, wat kan ik vandaag leren?

 • Leer om te luisteren naar mensen die veel bereikt hebben wat jij ook wilt bereiken. (Een hoop mensen praten veel, maar communiceren niet)

 • Leer om andere mensen te observeren.

 • Leer om te luisteren naar songteksten, daar kunnen zeer belangrijke boodschappen in staan. Net als in een hoop films,
  echter zijn deze natuurlijk geromaniseerd.

 • Wat valt er nog te leren?

Je vraagt jezelf misschien af vanwaar deze e-mail?

Weet je; ik heb de afgelopen maanden zoveel geleerd en zelfkennis opgedaan door het vallen en opstaan in het ondernemerschap dat ik besef dat ik
dit niet voor mijzelf kan houden. Doe ik dat wel dan zou ik mij schuldig gaan voelen. Het is alsof ik mensen wat te vertellen heb, althans als zij dit
willen weten uiteraard. Dat is nog maar de vraag….

Waarom ik wil dat je ‘rijk’ gaat worden? Heel simpel als je gemiddeld blijft in de middenklasse is de kans groot dat je een steeds krapper leven gaat
krijgen de komende maanden. Denk aan werkloosheid, bezuinigingen, hogere belastingen en economische veranderingen denk aan (hyper) inflatie,
deflatie = depressie. Kortom de middenklasse word arm of rijk.

Rijk worden zit voor 80% tussen je oren, dus is het belangrijk dat je daar op gaat focussen.

Wat ik je daarom aanraad om te lezen is “Waarom wij willen dat je rijk word” van biljonair Donald Trump & miljonair Robert Kiyosaki.


 

Een tijdje terug toen ik net mijn baan kwijt raakte in de
logistiek ging ik even aan de slag als huis aan huis verkoper.
En dit heeft echt werkelijk mijn ogen geopend. Want tja;
je gaat niks uitleggen aan een rijk iemand hoe je energie
kan besparen. Dit doe je alleen aan een arm iemand.

 

Ik ben bij vele mensen binnen geweest en observeerde
deze mensen in hun manier van denken en doen, mijn conclusie:

 

Arme mensen zijn alleen bewust van hun eigen ellende
en sleur en hebben zij totaal geen besef wat er in de wereld speelt.

 

Hun dag ziet er vaak uit als regelmatig langs de sociale dienst
om te checken of er nog voor ze gezorgd gaat worden.
Vaak zitten deze mensen nog in een schuldsanering en moet
een alleenstaande ouder nog voor meerdere kinderen zorgen.
Je kan wel janken als je dit ziet, want tja het zijn wel mensen....

 

Desondanks hangt er toch een flatscreen aan de wand zodat
zij om 20.00 op de bank kunnen ploffen om hun favoriete soap
serie te bekijken. Waarom kijken mensen massaal naar soap
series vraag ik mijzelf af?

 

Is dit alleen pure leed vermaak, of is dit zodat mensen hun
eigen ellende en sleur even kunnen vergeten? Een psycholoog
zou het "mindcontroll noemen". En dit zijn niet alleen de soaps op tv.

 

Uit medelijden ga je toch proberen om het e.a. uit te leggen aan ze.
Over hoe de wereld in elkaar zit, over de economie en zo. En noemde
ik dingen die zij kunnen toepassen om uit die sleur te komen. Op het
moment dat je het daar over hebt sluiten zij zich totaal helemaal af en
besteedde zij alleen maar aandacht aan hunzelf en aan hun kinderen.
En zeggen zij; "daar begrijp ik toch niks van, dat is gewoon niet voor
mij weggelegd".

 

Heeft het wel zin om daar energie in te steken?

---------

De dag van iemand uit de middenklasse:

 

Iemand uit de middenklasse stand die hoger is opgeleid en
een goede baan heeft staat om 06.00 op en duikt om 07.00
de file in op weg naar zijn kantoorbaan. Want tja je kan niet
te laat komen, toch?

 

08.00 aangekomen neemt die persoon eerst een kop koffie en
probeert de file stress even van zich af te slaan totdat zij hun pc
opstarten en natuurlijk om eerst nog even een ouwehoer praatje
met een collega te houden over wat ze die avond daarvoor hebben
gedaan of hebben gezien op tv. Vaak dan wel over het nieuws.

 

"Nou ze zijn er nog steeds niet over uit of wij moeten blijven
doorwerken totdat wij 67 zijn of 65".

 

"Wel raar hoor dat Nederland zijn hand uitsteekt naar
Griekenland, ik begrijp er niets van". Waarom zouden
zij dat eigenlijk doen, denk je?" Geen idee, maar het is toch
wel goed om andere landen met moeilijkheden te helpen"?

 

"Had je het al gehoord van Klaas? Zijn contract werd niet
verlengt omdat zij die werkzaamheden gaan outsourcen
naar Sri Lanka". Ja ik heb het gehoord. Het is vreselijk na
20 jaar trouwe dienst. Och wat doe je eraan? Zolang ik
mijn baan maar blijf houden vind ik alles best. En trouwens
mijn man heeft toch een vast contract".

 

En zo kan ik nog wel even doorgaan met zulk soort conversaties.....

 

Zou de middenklasse bewust zijn van hyperinflatie? Zo ja,
hoe zouden zij daarop reageren, denk je?

 

-----------

 

De denk wijze van een "rijk & groot" denkend iemand.

 

Of die persoon nou over materiėle rijkdom bezit is
niet zo belangrijk.Want dat is slechts de buitenkant.
Het gaat om zijn manier van denken en handelen.

 

Een "rijk" persoon leest de financiėle websites en bladen.
Houd de markt in de gaten en gaat niet af van meningen
van iemand anders die denken of zeggen er verstand van te hebben.

 

Als hij niet weet wat Hyperinflatie inhoud en er word beweerd
door meerdere deskundige dat de kans zeer groot is
dat het eraan gaat komen gaat hij op onderzoek uit
wat dit betekend en wat de oplossingen zijn.

 

Een rijk denkend persoon zou nooit zeggen; "het zij zo",
"wat doe je eraan"?, "ja maar", of enige andere woorden
die afstemmen op zaken accepteren zoals ze zijn of opgeven. Want:

 

Opgevers zijn verliezers! Doorzetters en vechters zijn winnaars!

 

Ik vroeg mijzelf ook af wat hyperinflatie inhoud. Dus ik deed
ook mijn onderzoek. Aan de hand daarvan heb ik een nuchtere
en realistische video presentatie voor je gemaakt.

 

Aan jou dus de keus of je het wilt geloven of niet.
Neem het niet direct van mij aan omdat ik geen beursanalist,
professioneel belegger, econoom of wat dan ook ben.
Nee ik ben gewoon iemand die alles op een realistische manier
probeert te bekijken, met een visie en zoekend naar een oplossing!

 

Stel u eens voor, de situatie dat uw loon deze maand niet uitbetaald kan worden. De kans bestaat op dat moment dan ook dat uw loon er de daarop volgende
maand ook niet komt. WW kunt u niet aanvragen, u werkt immers nog steeds.
Veel werknemers die ooit in een bedrijf werkten met financiële problemen kunnen de ervaring al hebben.
Punt is, hoe gaat zo'n situatie uw leven beïnvloeden?
Komt u direct op de 22e al in de problemen? Komt u pas op de 1e van de volgende maand in de problemen als de huur of de hypotheek betaald moeten worden,
of komt u niet in de problemen omdat u genoeg geld/kapitaal heeft om het maanden, zo niet jaren uit te zingen?

Helaas komen veel te veel gezinnen al binnen enkele dagen in de problemen. Zeker als ook banken geen cash geld meer uit kunnen keren.
Kunt u zich dat indenken, banken die zonder geld zitten?
Dit soort scenario's komt ons in België en Nederland maar onwerkelijk over. Toch raad ik u aan er rekening mee te gaan houden.
De kans bestaat dat geld ineens heel schaars gaat worden. Vorige week was er al een gerucht dat Frankrijk geen geld zou hebben haar ambtenaren uit te keren.

Papiergeld is slechts zoiets als 3% van de totale hoeveelheid geld die door de Centrale bank is uitgegeven. Papiergeld is dus schaars en ze kan
verhoudingsgewijs maar langzaam bijgedrukt worden.

Mocht de financiële crisis echt toeslaan, en hyperinflatie is ons deel, dan is dat beetje papiergeld snel op. Vraag u eens af hoe u zich dan gaat redden...
Wat heeft u als back up?

Ik weet, het is niet positief en niet populair, maar liever nu over dat soort zaken nadenken, dan pas op de dag dat het zo ver is.

 

The Sacred Cows Of Money’.


Dit is niet geheel onze schuld omdat dit ons nooit echt geleerd is op school. Wat wij leren is om voor geld te werken en voor andere.
Het is niet voor niets dat personen als Henry Ford en Bill Gates niet in school geloofde.

 

Vele zullen zeggen dat Henry Ford nooit echt de slimste was en dat klopt. Zelfs de media maakte hem belachelijk.
De media wou hem eens een keer gaan interviewen om hem 10 zeer moeilijke vragen te stellen.
De media wist zeker dat Mr Ford deze vragen nooit kon beantwoorden. Henry Ford wou het tegendeel bewijzen.

Zo gezegd zo gedaan. De moeilijke vragen kwamen en Henry luisterde en schreef al deze vragen op. Nadat de vragen waren
gesteld belde hij al zijn adviseurs op om langs te komen. Al zijn adviseurs kwamen langs on beantwoordde al de moeilijke vragen.

Wie denk je wie het grote geld verdiende met de T-Ford. Henry zelf of zijn hoogopgeleide adviseurs?

Moraal van deze kleine intro is dus dat een slim iemand een slimmer iemand voor zich laat werken.


 Griekenland is voor een deel in de problemen gekomen omdat slechts weinig draagkrachtigen hun belastingen afdroegen. Mensen met een vaste baan, die kwamen
niet onder belastingen uit, maar al die Grieken met een restaurant, een hotel, kamers die ze verhuurden etc. etc., betaalden belastingen alsof ze amper geld hadden.
Dat terwijl nu blijkt dat de zwembaden in de privé tuin liggen en dure auto's in de tuin staan.

Zo ook in Italië, alwaar luxe automerken hun auto's makkelijk konden slijten aan Italianen die volgens gegevens bij de belastingen amper vermogen hadden.
Waar werden de luxe auto's dan van betaald?
De gewone Italiaan, vaste baan, geen bijverdiensten, die betaalt een enorme berg aan belastingen en draagt het land. Veel van de mensen die een wisselender inkomen
hebben, zijn voor de fiscus arme sloebers. Arme sloebers die wel vaste klant zijn bij de dure clubs en dure auto's en boten bezitten.

Het is een nationale sport om de belastingen te ontduiken en er werd vrijwel niets tegen gedaan.
De politici deden immers net zo hard mee de laatste jaren.
Berlusconi was immers niet bepaald een doorsnee burger met een modaal vast inkomen. Belastinginspecteurs wisten ook wel dat hun baan op de tocht zou staan als ze te
veel vriendjes van Berlusconi aan zouden pakken. Als rijke Italiaan moest je dus vooral zorgen voor het ook vriendje van de kliek rondom Berlusconi te zijn.

Dat alles maakte dat de Italiaanse staat nogal zwaar afhankelijk werd van de kleine opbrengsten van modale en echt arme Italianen. Nu onder Monti de rijken aangepakt
worden, is ook vanuit Italië een stroom zwart geld naar het buitenland gaan stromen. Een aantal rijke Italianen heeft zelfs zelf al de biezen gepakt en hebben hun land
verlaten. Stinkend rijk, maar hun bijdrage aan de samenleving leveren? Neen, dat gaat ze te ver. 

Een eventuele naheffing op voorheen ontdoken belastingen zou ze blijkbaar bijzonder zwaar kunnen raken nu het ook economisch wat minder gaat.
Het asociale leven van de rijksten ging over de rug van de rest van de bevolking. Dit is nog niet eens afrekeningstijd geworden en de rijken zijn al aan het paniekeren.
Kan je nagaan als het plebs pas echt gaat langskomen om terug te halen wat haar in feite wel toekomt. Immers is door de jarenlange belastingontduiking van de rijken de
arme Italiaan financieel uitgekleed. Hun vermogen zit nog altijd bij de rijken die alleen maar binnenhaalden en niets afdroegen. 

Als de staat niet snel de fouten van welleer goed gaan maken, komt het moment dat het volk het dan zelf wel gaat doen.
Ook Italië zal dus werk moeten maken van een eerlijker belastingsysteem waarbij iedereen bijdraagt aan de samenleving. De belastingdienst is niet ons aller vijand.
Ze is de inner van het belastinggeld dat vervolgens ons allen weer ten goede zou moeten komen via uitkeringen, wegen, faciliteiten en een eerlijke wetgeving en handhaving.

Moeten we alleen nog eens goed gaan kijken naar wat voor overheid we in de toekomst willen en hoe we die overheid niet te machtig laten worden.
De overheid is namelijk in de praktijk wel onze vijand geworden omdat ze niet meer voor ons werkt, maar in feite vooral nog slechts voor de rijke bankiers en ondernemingen.
Onze overheid ontneemt ons steeds meer rechten en vrijheden. Ook dat moet stoppen en anders moeten we in opstand komen.

Er is dus nog wel wat werk te doen in Europa, in Italië, in Griekenland, maar ook bij ons in België en Nederland!

 


Begin Over Mij HoogbegaaftheidDyslexieBeroemde Mensen met de Gaven van dyslexieDit Moet u WetenStukje economieDe economie van KondratieffFavoriete koppelingenVan plastic olie MakenJuridischHondenEnergieBacteriënDe piramide van MaslowSteve JobsBorderlinevoedingangst voor de OverheidJaloersdrugswerkende mensen NarcismeJo Janssen Porta Mosana verwijderd dochter van haar vaderlieverbeter.nlBoeddhaWubbo Ockels het is genoeg we zijn te ver gegaan WederkerigheidRegelsgermaansegeneeskunde www.quarter-horses.nlwww.gastenverblijf-rogery.beHomeopathieMedisch falenTransformatie