Hoogbegaafd
Dyslectici
lieverbeter.nl

http://www.lieverbeter.nl/2bevrijd.php
Denk je eens in hoe geweldig het leven zou zijn als we het helemaal in zo'n vreugde kunnen leven: en zo kan het ook zijn, wanneer we onszelf verliezen in
ons levenswerk.

Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England

Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England


Hoofdstuk 4

Wanneer we onze eigen instincten volgen, onze eigen wensen, onze eigen gedachten, onze eigen verlangens, dan
zouden we nooit iets anders kennen dan genieten en gezondheid


Het is ook helemaal geen moeilijke onbereikbare prestatie om de stem van onze eigen ziel te horen; het is allemaal zo gemakkelijk voor ons gemaakt,

 

  • als we het maar willen erkennen. Eenvoud is het kenmerk van de hele Schepping. 


Onze Ziel (die rustige kleine stem, Gods eigen stem) spreekt tot ons via onze intuïtie, onze instincten, via onze verlangens, onze idealen, onze gewone
voorkeuren of afkeer; op welke manier ook maar voor ons individueel het gemakkelijkst is om te horen. Hoe kan Hij anders met ons praten? Onze werkelijke
instincten, verlangens, voorkeuren of afkeren zijn ons gegeven opdat we de spirituele opdrachten van onze ziel kunnen interpreteren met onze beperkte
lichamelijke waarnemingen. Voor velen van ons is het immers nog niet mogelijk om rechtstreeks met ons Hogere Zelf te communiceren. Het is de bedoeling om
die opdrachten onvoorwaardelijk te volgen, omdat alleen de ziel weet welke ervaringen voor die afzonderlijke persoonlijkheid nodig zijn. Wat zo'n opdracht ook
inhoudt, onbeduidend of juist belangrijk, of je nou zin hebt in nog een kopje thee, of dat het gaat over een volledige verandering van alle gewoonten die je in je
leven hebt, je zou ze gewillig moeten uitvoeren. De ziel weet dat verzadiging de enige echte genezing geeft voor alles wat we, in deze wereld, beschouwen als
zondig en fout, want totdat het hele wezen in opstand komt tegen een bepaalde handeling, wordt die fout niet uitgeroeid maar hoogstens in slaap gesust, zoals
het ook beter en sneller is om net zo lang je vingers in de jampot te steken totdat je er zo ziek van bent dat jam alle aantrekkingskracht heeft verloren. 


Onze werkelijke verlangens, de wensen van ons ware zelf, mag je niet verwarren met de wensen en verlangens van andere mensen die zo vaak in ons hoofd
zijn ingeprent, of met geweten, wat een ander woord is voor hetzelfde. We moeten ons niets aantrekken van wat de wereld vindt van onze acties. Alleen onze
eigen ziel is verantwoordelijk voor ons welzijn, onze reputatie is in Zijn handen: we kunnen er zeker van zijn dat er maar één zonde is, en dat is om niet te
gehoorzamen aan dat wat onze eigen Goddelijkheid ons voorschrijft. Dat is de zonde tegen God en onze medemens. Deze wensen, intuïties en verlangens zijn
nooit egoïstisch; ze gaan alleen onszelf aan, zijn voor ons altijd juist en bezorgen ons gezondheid in ons lichaam en onze psyche. 


Ziekte is het gevolg in ons stoffelijk lichaam van de weerstand van de persoonlijkheid tegen de leiding door de ziel. Het ontstaat wanneer we ons doof houden
voor de "rustige kleine stem", en de Goddelijkheid in ons vergeten; wanneer we proberen om onze wensen aan anderen op te leggen, of wanneer we ons laten
beïnvloeden door hun aanwijzingen, gedachten en bevelen. 


Hoe meer we vrij worden van invloeden van buiten, van andere persoonlijkheden, des te beter kan onze ziel ons gebruiken voor Zijn werk. 

Alleen als we proberen om iemand anders te beheersen en te regeren zijn we egoïstisch. Maar de wereld probeert ons juist te laten denken dat we egoïstisch zijn
als we onze eigen verlangens volgen. Dat is omdat de wereld ons tot slaaf wil maken, want in werkelijkheid kunnen we alleen gebruikt worden voor het welzijn van
de mensheid wanneer we ongehinderd ons zelf kunnen zijn en verwezenlijken. Het is de prachtige waarheid van Shakespeare: "Wees trouw aan je eigen zelf, en
daaruit moet wel volgen, zoals de nacht de dag, dat je dan aan geen enkel mens ontrouw kunt zijn". 


De bij is, doordat hij uit eigen vrije wil een bepaalde bloem uitkiest vanwege haar honing, het gereedschap om haar het stuifmeel te brengen dat nodig is voor het
toekomstige leven van haar jonge plantjes. 

mimulus<br>Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
mimulus
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England


Hoofdstuk 5

Juist het toestaan dat andere mensen tussenbeide komen zorgt ervoor dat we niet langer luisteren naar de opdrachten
van onze eigen ziel, en bezorgt ons disharmonie en ziekte


God gaf ieder van ons ons eigen geboorterecht, een heel eigen individueel bestaan: Hij gaf ieder van ons een eigen bijzondere taak, die wij alleen kunnen
uitvoeren: Hij gaf ieder van ons een eigen afzonderlijk pad waar niets tussen mag komen. Laten we er niet alleen voor zorgen dat we geen verstoringen toestaan,
maar ook, en dat is zelfs nog belangrijker, dat wij op geen enkele wijze enig ander mens verstoren. Daarin schuilt ware gezondheid, ware dienstbaarheid, en de
vervulling van ons doel op aarde. 


Verstoringen ontstaan in ieder leven, ze zijn een onderdeel van het Goddelijk Plan. Ze zijn nodig opdat wij leren om daartegen op te staan. Feitelijk kunnen we ze
zien als heel nuttige tegenstanders, die er alleen maar zijn om ons sterker te maken, en onze Goddelijkheid en onze onoverwinnelijkheid te verwezenlijken. En we
mogen ook weten dat ze pas belangrijker worden als we toestaan dat ze ons beïnvloeden, en dat ze dan pas onze voortgang kunnen belemmeren. Het is
helemaal aan ons hoe snel we vooruitgaan: of we toestaan dat onze Goddelijke missie verstoord wordt; of we accepteren dat verstoringen zich openbaar maken
(dat noemen we ziekte) en ze toestaan om ons lichaam te begrenzen of verwonden; of dat we ze, als kinderen van God, gebruiken om onze doelgerichtheid juist
te versterken. 


Hoe meer de moeilijkheden zichtbaar worden op ons pad, des te zekerder kunnen we zijn dat onze opdracht de moeite waard is. Florence Nightingale bereikte
haar ideaal terwijl ze tegengewerkt werd door een hele natie; Galileo geloofde dat de wereld rond was ondanks het ongeloof van de hele wereld; en het lelijke
eendje werd de zwaan hoewel zijn hele familie hem verachtte. 


Wij hebben geen enkel recht om ons te bemoeien met het leven van ook maar één van God's kinderen. Ieder van ons heeft zijn eigen taak, waarvoor wij alleen
de kracht en de kennis hebben om hem perfect uit te voeren. Alleen als we dat vergeten, en ons werk aan anderen opdringen, of wanneer we ons werk door hen
laten verstoren, dan ontstaat er wrijving en disharmonie in ons wezen. 


Deze disharmonie, ziekte, uit zich in het lichaam, want het lichaam dient alleen maar om de werking van de ziel te weerspiegelen; precies zoals het gezicht
blijdschap spiegelt door een glimlach, of humeurigheid door een frons. Zo gaat het ook in de grotere dingen: het lichaam weerspiegelt de oorzaak van ziekte
(zoals angst, besluiteloosheid, twijfel, etc.) door verwarring van haar gestel en weefsels. 


Ziekte is dus het resultaat van verstoring: iemand anders verstoren of toestaan dat we zelf verstoord worden. centaury
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England


Hoofdstuk 6

We hoeven alleen maar onze persoonlijkheid te bewaren, ons eigen leven te leven, kapitein te zijn op ons eigen schip, en
alles zal goed komen


Er zijn geweldige kwaliteiten waarin alle mensen zichzelf stap voor stap perfectioneren, mogelijk concentreren ze zich op niet meer dan een of twee tegelijk.
Het zijn die kwaliteiten die zich openbaarden in de levens van alle Grote Meesters die, van tijd tot tijd, in de wereld komen om ons te onderwijzen, en te helpen
om de makkelijke en eenvoudige manieren te zien om al onze moeilijkheden te overwinnen. 


Er zijn bijvoorbeeld: 

LIEFDE 

MEDEGEVOEL 

VREDE 

STANDVASTIGHEID 

ZACHTAARDIGHEID 

KRACHT 

BEGRIP 

VERDRAAGZAAMHEID 

WIJSHEID 

VERGEVINGSGEZINDHEID 

MOED 

VREUGDE 

En door deze kwaliteiten in onszelf te perfectioneren helpt ieder van ons de hele wereld een stap verder op weg naar haar uiteindelijke ondenkbaar luisterrijke doel
. We beseffen dan dat we geen egoïstisch doel nastreven, geen persoonlijk gewin, maar dat ieder menselijk wezen, rijk of arm, hoog of laag, even belangrijk is in
het Goddelijk Plan, en hetzelfde geweldige voorrecht heeft gekregen om redder van de wereld te zijn, alleen maar door te weten dat hij een perfect kind van de
Schepper is. 


Zoals er deze kwaliteiten zijn, deze stappen op weg naar perfectie, zo zijn er ook de hindernissen en invloeden die ervoor dienen om ons te sterken in onze
standvastigheid. 


Dit zijn de werkelijke oorzaken van ziekte, en zijn bijvoorbeeld: 

TERUGHOUDENDHEID 

ANGST 

RUSTELOOSHEID. 

BESLUITELOOSHEID 

ONVERSCHILLIGHEID 

ZWAKHEID 

TWIJFEL 

OVER-ENTHOUSIASME 

ONWETENDHEID 

ONGEDULD 

DIEPE ANGST 

VERDRIET 

Deze zullen, als we dat toelaten, zich uiten in het lichaam en datgene veroorzaken wat we ziekte noemen. Zolang we de echte oorzaken niet begrepen, hebben
we disharmonie toegeschreven aan invloeden van buiten, bacteriën, kou, hitte, en namen gegeven aan de gevolgen, gewrichtsontsteking, kanker, astma, enz.:
terwijl we dachten dat ziekte in het stoffelijk lichaam begint. 


Er zijn bepaalde groepen binnen de mensheid, en iedere groep heeft zijn eigen functie, namelijk om die speciale les die hij geleerd heeft te laten zien in de
stoffelijke wereld. Ieder individu in zo'n groep heeft zijn eigen bepaalde persoonlijkheid, een bepaalde taak uit te voeren, en een bepaalde individuele manier om
die taak uit te voeren. Maar er zijn ook oorzaken van disharmonie, en tenzij we bij onze eigen persoonlijkheid en onze eigen taak blijven, kunnen die in het
lichaam tot uiting komen in de vorm van ziekte. 


Werkelijke gezondheid is gelukzaligheid, en wel een gelukzaligheid die zo eenvoudig te bereiken is omdat dat geluk in kleine dingen zit; in datgene doen wat we
echt heel graag doen, of bij die mensen zijn die we echt fijn vinden. Er is geen sprake van zwoegen, of van inspanning, geen streven naar iets onbereikbaars;
gezondheid hoeven we alleen maar te accepteren op ieder moment dat we maar willen. We hoeven alleen maar het werk te vinden en te doen waar we geschikt
voor zijn. Er zijn er zo veel die hun werkelijke verlangens onderdrukken, en op die manier vierkante pennen in ronde gaten worden. Door de wensen van een vader
kan een zoon advocaat worden, of soldaat of zakenman, terwijl hij in werkelijkheid graag timmerman was geworden. Of omdat een moeder haar dochter graag
goed getrouwd ziet kan de wereld een nieuwe Florence Nightingale verliezen. Dit plichtsgevoel is dan een onecht plichtsgevoel en een wan-dienstbetoon aan de
wereld. Het resulteert in ongelukkigheid, en waarschijnlijk gaat een flink deel van een leven verloren voordat die fout hersteld kan worden. 


Er was ooit een Meester Die zei: "Weet ge dan niet, dat ik me met mijn Vaders zaken moet bezighouden?". Maar Hij bedoelde dat Hij Zijn Goddelijkheid moest
volgen, en niet Zijn aardse ouders. 


Laten we dat ene ding in het leven vinden dat ons het meest aantrekt, en het ook doen. En laat dat ene ding zozeer deel van onszelf worden dat het net zo
natuurlijk is als ademhalen; zo natuurlijk als het voor een bij is om honing te verzamelen; of voor een boom om zijn bladeren af te schudden in de herfst, en
nieuwe voort te brengen in de lente. Als we de natuur bestuderen, dan zien we dat ieder schepsel, vogel, boom en bloem zijn eigen bepaalde rol te spelen heeft,
zijn eigen bepaalde en speciale werk waarmee het het hele Universum helpt en verrijkt. Alleen al de worm, die zijn dagelijks werk doet, helpt de aarde af te
wateren en schoon te worden; de aarde is de voedingsbodem voor alle groen, en die begroeiing houdt op zijn beurt de mensheid in stand en ieder levend wezen,
en die keren te zijner tijd weer terug tot voeding voor de aarde. Hun leven is er een van schoonheid en bruikbaarheid, hun werk is zo natuurlijk voor ze dat het hun
leven is. 


En ons eigen werk, als we dat eenmaal gevonden hebben, is ons zo eigen, past ons zo goed, dat het moeiteloos is, het is gemakkelijk, het is een vreugde.
We worden het nooit moe, het is onze hobby. Het brengt onze werkelijke persoonlijkheid naar boven, alle talenten en bekwaamheden die in ieder van ons wachten
om aan de dag te treden. We voelen ons er gelukkig bij en thuis. En alleen als we gelukkig zijn (wat betekent dat we de bevelen van onze ziel volgen) kunnen we
ons beste werk doen. 


Misschien hebben we ons juiste werk al gevonden, wat een plezier is het leven dan! Sommigen weten al vanaf hun kindertijd wat ze te doen hebben, en houden
daar hun hele leven aan vast. Anderen weten het in hun kindertijd, maar worden ervan afgeleid door tegen-suggesties en omstandigheden en ontmoediging door
anderen. Toch kunnen we allemaal terugkeren tot onze idealen, en zelfs als we ze niet onmiddellijk kunnen verwezenlijken, kunnen we doorgaan met het te
proberen, en dan zorgt dat proberen alleen al dat we ons prettig voelen, want onze zielen zijn heel geduldig met ons. Het juiste verlangen, de juiste beweegreden
is wat telt, is het werkelijke succes, ongeacht het resultaat. 


Dus als je liever boer zou zijn dan jurist, liever kapper dan buschauffeur, liever een kok dan een groetenman, verander dan van beroep en wordt wat je wil zijn en
je zult gelukkig en gezond zijn. Dan zul je je werk met geestdrift doen, en je zult mooier werk doen als boer of kapper of kok dan je ooit zou kunnen doen in een
beroep dat nooit bij jou gehoord heeft. En dan gehoorzaam je de bevelen van je Spirituele Zelf. Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England


Hoofdstuk 7

Als we ons eenmaal bewust zijn van onze eigen Goddelijkheid, dan is de rest gemakkelijk


In den beginne gaf God de mens de heerschappij over alle dingen. De mens, het kind van de Schepper, heeft een diepere aanleiding voor zijn disharmonie dan
de tocht van een open raam. Onze "fout ligt niet in onze sterren, maar in onszelf", en hoe vol dankbaarheid en hoop kunnen we zijn wanneer we beseffen dat
ook de genezing binnen onszelf ligt! Verwijder de disharmonie, de angst, de verschrikking, of de besluiteloosheid, en we herwinnen de harmonie tussen ziel en
psyche, en het lichaam is weer in alle opzichten perfect. 


Wat de ziekte ook is, het gevolg van deze disharmonie, we mogen er van overtuigd zijn dat genezing ruim binnen ons bereik is, want onze ziel vraagt nooit
meer van ons dan we heel gemakkelijk kunnen doen. 


Ieder van ons is een genezer, want ieder van ons draagt de liefde voor iets in zijn hart: voor onze medemens, voor dieren, voor de natuur, voor schoonheid in
welke vorm dan ook, en ieder van ons heeft de wens om dat te beschermen en te laten groeien. Ieder van ons voelt ook mee met hen die ellende meemaken,
want we hebben allemaal op enig moment in ons leven ellende meegemaakt. Zodat we niet alleen onszelf kunnen genezen, maar we hebben ook het grote
voorrecht dat we anderen kunnen helpen om te genezen, en de enige vereisten hiervoor zijn liefde en medegevoel. 


Wij, als kinderen van de Schepper, hebben alle perfectie in ons, en we komen alleen maar in de wereld zodat we mogen beseffen dat we Goddelijk zijn. Zodat
alle beproevingen en alle ervaringen ons onberoerd zullen laten, want door die Goddelijke kracht is alles voor ons mogelijk. cerato<br>Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
cerato
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England


Hoofdstuk 8

De helende kruiden zijn die welke de kracht gekregen hebben om ons te helpen om onze persoonlijkheid te bewaren


Net zoals God ons in zijn goedheid eten gegeven heeft om te eten, zo heeft hij tussen de kruiden in het veld prachtige planten gezet om ons te genezen als we ziek zijn. Deze zijn er om de mens de helpende hand te bieden in die donkere uren van vergetelheid wanneer hij het zicht op zijn eigen Goddelijkheid kwijt is, en het laat gebeuren dat een wolk van angst of pijn zijn zicht belemmert. 

Zulke planten zijn: 

Cichorei Chicory (Cichorium Intybus)
Maskerbloem Mimulus (Mimulus Luteus)
Agrimonie Agrimony (Agrimonia Eupatoria)
Hardbloem Scleranthus (Scleranthus Annuus)
Bosrank Clematis (Clematis Vitalba)
Duizendguldenkruid Centaury (Erythraea Centaurium)
Gentiaan Gentian (Gentiana Amarella)
IJzerhard Vervain (Verbena Officinalis)
Loodkruid Cerato (Ceratostigma Willmottiana)
Reuzebalsemien Impatiens (Impatiens Royalei)
Zonneroosje Rock Rose (Helianthemum Vulgare)
Waterviolier Water Violet (Hottonia Palustris)

Ieder kruid komt overeen met een van de eigenschappen, en zijn doel is om die eigenschap te versterken zodat de persoonlijkheid boven die fout mag
uitgroeien die juist het struikelblok is. 


Noot van de vertaler: 
In de originele uitgave van 1932 had Bach hier een tabel opgenomen van de toen gevonden 12 remedies, en welke tekortkoming door ieder middel kon worden omgezet in welke bijbehorende deugd. In de her-uitgave van 1990 door het Bach Centre is deze lijst weggelaten, omdat Bach later nog 26 remedies vond, en zijn beschrijvingen dan ook heeft genuanceerd. Voor Bach's definitieve beschrijvingen van alle 38 remedies verwijzen zij naar "The 12 healers and other remedies", in het nederlands opgenomen in het boekje "Genezing door bloemen" van Dr. Edward Bach.clematis<br>Agios Georgios, Pilion, Griekenland
clematis
Agios Georgios, Pilion, Griekenland


Hoofdstuk 9

De werkelijke aard van ziekte


Voor ware genezing is de aard en de naam van de lichamelijke ziekte van geen enkel belang. Ziekte van het lichaam zelf is alleen maar het gevolg van de
disharmonie tussen ziel en psyche. Het is slechts het symptoom van de oorzaak, en omdat dezelfde oorzaak zich in bijna ieder individu verschillend zal
openbaren, moet je de oorzaak proberen te verwijderen, dan zullen de gevolgen -wat dat dan ook zijn- automatisch verdwijnen. 


We kunnen dat beter begrijpen als we zelfmoord als voorbeeld nemen. Niet iedere zelfmoordenaar verdrinkt zichzelf. Sommige springen van iets hoogs, anderen
vergiftigen zichzelf, maar de oorzaak is altijd wanhoop: Als je ze helpt om over hun wanhoop heen te komen en iemand of iets vinden om voor te leven, dan zijn
ze definitief genezen. Als je alleen het vergif weghaalt, dan redt je ze voor nu, maar kunnen ze later een nieuwe poging doen. Angst doet bijvoorbeeld ook
verschillende dingen met mensen: sommige worden bleek, sommige blozen, sommige worden hysterisch en sommige sprakeloos. Maar als je hun angst uitlegt,
en ze laat zien dat ze groot genoeg zijn om alles onder ogen te zien en te weerstaan, dan kan niets ze meer bang maken. Het kind zal de schaduwen op de
muur niet meer eng vinden, als je hem de kaars geeft en laat zien hoe hij ze op en neer kan laten dansen.


We hebben zo lang de bacterie de schuld gegeven van onze ziekte, of het weer of het voedsel dat we eten. Maar velen van ons zijn immuun tijdens een
griep-epidemie, of houden er van om zich door een koude wind te laten opvrolijken, en velen kunnen 's avonds kaas eten of zwarte koffie drinken zonder daar
last van te hebben. Niets in de natuur kan ons schaden wanneer we gelukkig zijn en harmonieus. Integendeel: alles in de natuur is er voor ons nut en ons plezier
. We zijn alleen gevoelig voor invloeden van buiten wanneer we het zelf toestaan dat twijfel en neerslachtigheid, besluiteloosheid of angst ons bekruipen. 


Het is dus de werkelijke oorzaak van de ziekte die van het hoogste belang is; de psychische toestand van de patiënt zelf. Niet de toestand van het lichaam. 

Iedere ziekte, hoe ernstig of langdurig ook, zal genezen worden wanneer je de patiënt zijn geluk terugbezorgt en zijn zin om zijn werk in het leven weer op te
pakken. Heel vaak is het slechts een kleine verandering in zijn manier van leven, een klein vooroordeel dat hem onverdraagzaam maakt jegens anderen, een
misplaatst gevoel voor verantwoordelijkheid dat hem als slaaf gevangen houdt terwijl hij zo goed werk zou kunnen doen. 


Er zijn zeven mooie fases bij het genezen van een ziekte, deze zijn: 

VREDE 

HOOP 

VREUGDE 

VERTROUWEN 

ZEKERHEID 

WIJSHEID 

LIEFDE. 


Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England


Hoofdstuk 10

Wil je vrijheid verwerven, geef dan vrijheid


Het uiteindelijke doel van de hele mensheid is om perfectie te bereiken, en om deze situatie te bereiken moet de mens leren om onveranderd door alle
ervaringen heen te komen. Hij moet alle invloeden en ervaringen het hoofd bieden zonder zich van zijn pad af te laten leiden: dan is hij vrij van alle moeilijkheden
van het leven, vrij van ontberingen en lijden. In zijn ziel heeft hij de perfecte liefde bewaard, wijsheid, moed, verdraagzaamheid en begrip dat het resultaat is
van alles wat hij weet en gezien heeft. De perfecte meester is immers hij die alle takken van zijn ambacht heeft doorlopen. 


We kunnen deze reis tot een kort en vreugdevol avontuur maken wanneer we beseffen dat de vrijheid uit de slavernij alleen maar bereikt kan worden door
vrijheid te geven. Wij worden bevrijd door anderen te bevrijden, want we kunnen alleen maar onderwijzen door het voorbeeld te geven. Wanneer we de vrijheid
gegeven hebben aan alle mensen met wie we contact hebben, wanneer we vrijheid gegeven hebben aan alle wezens om ons heen, aan alles om ons heen, dan
zijn we zelf vrij. Als we zien dat we anderen zelfs niet het minste beetje proberen te overheersen of te sturen of hun leven proberen te beïnvloeden, zullen we
erachter komen dat beïnvloeding uit ons eigen leven verdwenen is, want juist degenen die wij aan banden leggen binden ons. Zo was er een zekere jonge man
die zo vast zat aan zijn bezittingen dat hij een Goddelijke gift niet kon accepteren. 


En het is toch zo gemakkelijk om ons te bevrijden van de overheersing door anderen, in de eerste plaats door hen absolute vrijheid te geven, en vervolgens door
heel rustig en liefdevol te weigeren ons door hen te laten overheersen. Lord Nelson was heel wijs toen hij bij een gelegenheid de verrekijker aan zijn blinde oog
zette. Geen geweld, rancune, haat of onvriendelijkheid is nodig. Onze tegenstanders zijn onze vrienden, zij maken het spel de moeite waard, en aan het einde
van de wedstrijd schudden we elkaar allemaal de hand. 


We moeten van anderen niet verwachten dat ze doen wat wij willen. Hun ideeën zijn de goede ideeën voor hen. Hun pad mag dan wel een andere kant op leiden
dan het onze, het doel aan het einde van de reis is voor ons allemaal hetzelfde. We zien dat, juist wanneer we willen dat anderen zich met onze wensen
verenigen, er onenigheid ontstaat. 


We zijn als vrachtschepen die onderweg zijn naar verschillende landen in de wereld, sommige naar Afrika, anderen naar Canada of Australië. Waarom zouden
we een ander schip volgen naar Canada als onze bestemming Australië is? Dat levert toch zo'n vertraging op. 


En nog eens, misschien realiseren we ons niet wat voor kleinigheden ons gevangen houden, juist die dingen waaraan wij willen vasthouden, houden ons vast.
Dat kan een huis zijn, of een tuin, of een meubelstuk; zelfs zij hebben hun recht op vrijheid. Wereldse bezittingen zijn immers van voorbijgaande aard, ze
veroorzaken zorgen en last omdat we diep binnen in ons weten dat we ze onvermijdelijk uiteindelijk zullen verliezen. Ze zijn bedoeld om van te genieten en te
bewonderen en te gebruiken zoveel als mogelijk is, maar niet om zo belangrijk te worden dat het ketens worden om ons te binden. 


Als we iedereen en alles om ons heen hun vrijheid geven, dan zullen we zien dat we in ruil daarvoor rijker worden aan liefde en bezittingen dan we ooit geweest
zijn, want de liefde die vrijheid geeft is de grootse liefde die des te hechter verbindt. chicory<br>Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England
chicory
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England


Hoofdstuk 11

Genezing


Sinds onheuglijke tijden heeft de mensheid gezien dat onze Schepper uit liefde voor ons kruiden in het veld laat groeien voor onze genezing, net zoals hij voor
graan en fruit heeft gezorgd als ons voedsel. 


Astrologen, zij die de sterren hebben bestudeerd, en kruidenkenners, zij die de planten hebben bestudeerd, hebben altijd naar die geneesmiddelen gezocht die
ons helpen om onze gezondheid en ons plezier te behouden. 


Om het kruid te vinden dat ons zal helpen is het nodig dat we het doel in ons leven vinden, datgene waarvoor we ons inspannen om het te bereiken, maar ook
moeten we de moeilijkheden van onze weg begrijpen. Deze moeilijkheden noemen we onze fouten en tekortkomingen, maar laten we ons niets aantrekken van
onze fouten en tekortkomingen, want ze zijn juist het bewijs dat we grotere dingen bereiken: onze fouten moeten juist onze aanmoediging zijn, want ze zijn een
teken dat we hoog mikken. Laten we voor onszelf uitzoeken welke strijd we nou eigenlijk strijden, welke tegenstander we precies proberen te overwinnen, en
laten we dan vol dankbaarheid die plant nemen die gezonden is om ons aan de overwinning te helpen. We dienen deze prachtige kruiden van het veld te
accepteren als een sacrament, als de Goddelijke gift van onze Schepper om ons te helpen in onze ongemakken. 


In ware genezing besteden we geen enkele aandacht aan de ziekte: het is de psychische gesteldheid, alleen maar het psychische probleem waar onze aandacht
heen gaat. Van belang is juist waar we afwijken van het Goddelijke Plan. Dit uit de toon vallen met ons Spirituele Zelf kan honderd verschillende lichamelijke
gebreken veroorzaken (onze lichamen geven immers alleen maar de toestand van onze psyche weer), maar wat doet dat er toe? Als we onze psyche in orde
maken zal het lichaam snel genezen zijn. Het is zoals Christus het tegen ons zei: "Wat is gemakkelijker om te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of neem
uw bed op en wandel?". 


Dus laten we nog eens goed begrijpen dat de lichamelijke ziekte van geen enkel belang is. Het is de toestand van onze psyche, en dat, en alleen maar dat, wat
van belang is. Daarom kunnen we de ziekte waar we aan lijden helemaal vergeten, en hoeven we alleen te bekijken tot welke van de onderstaande types we
behoren. 


Als je problemen tegenkomt wanneer je je eigen middel probeert te kiezen, dan helpt het om jezelf af te vragen welke deugden je het meest bewondert in andere
mensen. Of welke fout, bij anderen, jouw favoriete afkeer oproept. Want iedere fout waarvan we misschien nog een spoortje hebben, en die we juist het meest
proberen weg te poetsen, dat is juist waar we ons bij anderen het meest aan ergeren. Dat is de manier waarop we aangemoedigd worden om het bij ons zelf uit
te wissen. 


We zijn allemaal genezers, en met liefde en meegevoel in onze aard zijn we ook in staat om iedereen te helpen die echt gezondheid nastreeft. Zoek naar het
meest opvallende psychische conflict bij de patiënt, en geef hem dat middel dat hem helpt om die specifieke fout te overwinnen, samen met alle aanmoediging
en hoop die je kunt geven, dan zal de binnen hem aanwezige geneeskracht van-zelf de rest doen. vervain<br>Glastonbury Abbey, England
vervain
Glastonbury Abbey, England


Hoofdstuk 12

De remedies

Hoofdstuk 12 van "bevrijd uzelf" is door het Bach Centre niet uitgegeven, omdat het "Dr. Bach's vroegste gedachten weergaf" over alleen de eerste 12 remedies.
Voor zijn complete en uiteindelijke werk (de 38 remedies) verwijzen zij naar "The 12 healers and other remedies", in het nederlands opgenomen in het boekje "Genezing door bloemen"
van Dr. Edward Bach.


"Free Thyself" (1932) van Dr. Edward Bach (van de Bach bloesem remedies) 
Vertaling: lieverbeter.nl
 

 


Begin Over Mij HoogbegaaftheidDyslexieBeroemde Mensen met de Gaven van dyslexieDit Moet u WetenStukje economieDe economie van KondratieffFavoriete koppelingenVan plastic olie MakenJuridischHondenEnergieBacteriƫnDe piramide van MaslowSteve JobsBorderlinevoedingangst voor de OverheidJaloersdrugswerkende mensen NarcismeJo Janssen Porta Mosana verwijderd dochter van haar vaderlieverbeter.nlBoeddhaWubbo Ockels het is genoeg we zijn te ver gegaan WederkerigheidRegelsgermaansegeneeskunde www.quarter-horses.nlwww.gastenverblijf-rogery.beHomeopathieMedisch falenTransformatie